Impressum

Humbaur GmbH
Mercedesring 1
86368 Gersthofen

Bedrijfsleider: Dr. Volker Nilles (CEO)

Inhoudelijk verantwoordelijke conform §§ 5 en 6 van de telemediawet en § 55 van het staatsverdrag voor de radio:
Dr. Volker Nilles

BTW-nummer DE127 484 004
Registratiekantoor Augsburg HRB 9216

Tel.: +49 821 24929-0
Fax +49 821 24929-100
E-mail: info@humbaur.com

Gebruiksvoorwaarden

Inhoud van het online-aanbod

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur die betrekking hebben op materiële of immateriële schade die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie is veroorzaakt, zijn in principe uitgesloten, voor zover er niet aantoonbaar sprake is van opzettelijke schuld of ernstige nalatigheid van de kant van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van pagina's of het hele aanbod zonder speciale aankondiging te wijzigen, aan te vullen, op te heffen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief stop te zetten.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De afbeeldingen kunnen ook accessoires of andere uitrustingen bevatten die niet standaard tot de omvang van de levering of het vermogen behoren of in sommige landen niet worden aangeboden. Kleurafwijkingen zijn technisch bepaald en kunnen van standaardkleuren als RAL afwijken. Afzonderlijke pagina's van het aanbod kunnen typen, accessoires of uitrustingen bevatten die in sommige landen niet worden aangeboden.

Behoudens anders luidende regelingen in de op een gegeven ogenblik geldende verkoop- of leveringscondities of overeenkomsten gelden altijd de op de dag van de levering geldende prijzen. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van pagina's of het hele aanbod zonder speciale aankondiging te wijzigen, aan te vullen, op te heffen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief stop te zetten. De auteur zal daarbij zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van de gebruiker.

Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites ("hyperlinks") die buiten de verantwoordelijk van de auteur vallen, zal een aansprakelijkheidverplichting uitsluitend van kracht zijn in gevallen, waarin de auteur de inhoud kent en het hem technisch mogelijk zou zijn en van hem in redelijkheid zou mogen worden verwacht om het gebruik van onwettige inhouden te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de koppeling geen illegale inhoud op de te linken pagina's zichtbaar was. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de te linken/koppelen pagina's. Daarom distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van de hele inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina's die na de koppeling zijn gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod aangebrachte links en verwijzingen, alsmede voor opmerkingen door derden in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums, linkoverzichten, mailinglijsten en in alle andere vormen van databanken, waarbij derden extern toegang hebben tot de inhoud ervan. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die ontstaat door het gebruik of niet-gebruik van op deze manier aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar is verwezen, verantwoordelijk en niet degene die slechts via links naar de betreffende publicatie verwijst.

Auteurs- en kentekenrecht

De auteur tracht in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte beelden, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf geproduceerde beelden, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of zijn toevlucht te nemen tot licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handels- en fabrieksmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het op dat ogenblik geldende kentekenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregisteerde eigenaar. Alleen vanwege uitsluitend een vermelding mag er niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf geproduceerde objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Reproductie of gebruik van zulke grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

Alle teksten, foto's, afbeeldingen en andere op de internetpagina gepubliceerde werken zijn onderworpen aan het copyright van de auteur, voor zover niets anders wordt aangegeven. Elke reproductie, verspreiding, opslag, overdracht, verzending en weer- of doorgave of andersoortig gebruik van de hele inhoud van deze internetpublicatie is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

De betreffende geregistreerde merken van de auteur worden beschermd. Ook het gebruik van deze geregistreerde merken is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

De auteur stelt de inhoud van deze internetpagina zeer zorgvuldig samen en zorgt voor een regelmatige actualisatie.

De vermeldingen in deze internetpublicatie zijn echter uitsluitend bedoeld voor vrijblijvende algemene informatie en kunnen zorgvuldig persoonlijk advies voor een aanschaf niet vervangen. Dit leidt nadrukkelijk niet tot bindende verklaringen.

De informatie en mededelingen op deze pagina's kunnen geen uitdrukkelijke of stilzwijgende belofte of garantie impliceren. De informatie en mededelingen impliceren vooral geen stilzwijgende belofte of garantie betreffende de hoedanigheid, de geschiktheid voor de handel, de geschiktheid voor bepaalde doelen of een inachtneming van wetten en patenten.

Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig zouden voldoen aan de geldende rechtspositie, worden de inhoud of de geldigheid van de overige delen van de publicatie daardoor niet beïnvloed.

Niet bereid tot deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure

De firma Humbaur GmbH is in beginsel niet bereid en verplicht, aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillenbeslechtingsorgaan deel te nemen.