Gegevensbescherming

1. Over ons

Wij, Humbaur GmbH, zijn verantwoordelijk voor de verzameling, verwerking en opslag van uw gegevens. Details over ons kunt u te allen tijde ontlenen aan onze impressum.

De zorgvuldige behandeling van uw persoonsgegevens heeft bij ons de hoogste prioriteit. Wij houden ons bij de verwerking aan de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede daarmee verbonden nationale bepalingen.

Deze privacyverklaring geldt voor alle websites op het domein van ons bedrijf (https://www.humbaur.com, https://shop.humbaur.comhttps://partner.humbaur.com, https:// ***.humbaur.com). In het geval dat u in het kader van ons aanbod naar websites van andere exploitanten gaat, gelden daar echter de eigen bepalingen inzake gegevensbescherming, waarvan de inhoud onder de verantwoordelijkheid van de betreffende exploitant valt.

Aangezien wij u een volledig overzicht van de verwerking van persoonsgegevens willen geven, vindt u hierna een overzicht van al onze diensten in het kader waarvan wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Voor zover voor afzonderlijke diensten speciale of additionele bepalingen gelden of wij u om toestemming vragen, wijzen wij u vóór de gebruikmaking van de betreffende dienst (bijvoorbeeld met betrekking tot de nieuwsbrief of een aankoop in onze webwinkel) apart hierop.

Bovendien treffen wij de meest uiteenlopende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo gebeurt de overdracht tussen uw webbrowser en onze servers bijvoorbeeld in principe versleuteld; bovendien handhaven wij talrijke technische en ook organisatorische maatregelen om uw gegevens voortdurend te beschermen.

2. Waarom wij uw gegevens verwerken

U kunt onze websites in principe zonder bekendmaking van uw identiteit gebruiken. Wanneer u zich voor een van onze gepersonaliseerde diensten wenst te registreren, onze webwinkel gebruikt, zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt of met ons in contact wenst te treden, vragen wij u om uw naam en om andere persoonlijke informatie. Of u deze (uitgebreidere) gegevens invult, is afhankelijk van uw vrije keuze. Gegevens die wij voor de levering van onze diensten dwingend van u nodig hebben, zijn als zodanig gemarkeerd.

De verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens vloeit voor de volgende doelen voort uit de volgende rechtsgronden:

 • Voorbereiding van een overeenkomst conform art. 6 lid 1 punten a) en b) AVG
 • Uitvoering van een overeenkomst conform art. 6 lid 1 punt b) AVG
 • Klantenbeheer conform art. 6 lid 1 punten b), c) en f) AVG
 • Communicatie en gegevensuitwisseling conform art. 6 lid 1 punten a), b), c) en f) AVG
 • Representatie en reclame conform art. 6 lid 1 punt f) AVG
 • Omzetting van een toestemmingsverklaring conform art. 6 lid 1 punt a) AVG
 • Waarborgen van een correcte werking van een gegevensverwerkingssysteem conform art. 6 lid 1 punten c) en f) AVG
 • Selectieprocedure van kandidaten in het kader van het personeels- en resourcemanagement op grond van art. 6 lid 1 punt a) juncto § 26 Bundesdatenschutzgesetz-Neu (nieuwe Duitse wet bescherming persoonsgegevens)

3. Welke gegevens wij van u verzamelen en verwerken

Wij verzamelen verschillende categorieën van persoonsgegevens van u. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een natuurlijke persoon is identificeerbaar als die direct of indirect, met name door het toewijzen van een kenmerk zoals een naam, geïdentificeerd kan worden. Tot persoonsgegevens behoren bijvoorbeeld gegevens zoals uw naam, uw adres, uw telefoonnummer en uw geboortedatum (voor zover opgegeven). Statistische informatie, die noch direct noch indirect met u in verband gebracht kan worden – zoals de voorkeur voor een bepaalde website uit ons aanbod of het aantal gebruikers van een website – valt niet onder de categorie persoonsgegevens. Daarbij onderscheiden wij direct en indirect verzamelde gegevens. In beide gevallen worden de gegevens slechts in hun noodzakelijke omvang verzameld; de gegevens worden uitsluitend voor de onder nummer 2 genoemde doeleinden verwerkt. Of u ons gegevens wenst toe te sturen, die weliswaar het gebruik van onze diensten voor u optimaliseren maar die niet daarvoor noodzakelijk zijn, is uw beslissing. De desbetreffende gegevensvelden worden als "optioneel" gekenmerkt.

De direct verzamelde gegevens omvatten:

 • Aanspreektitel en naam, bijvoorbeeld voor de personalisering van uw gebruikersaccount of voor de bestelling in onze webwinkel
 • E-mailadres en een door u gekozen wachtwoord, bijvoorbeeld ten behoeve van de ontvangst van de nieuwsbrief, het gebruik van uw klantenaccount of om contact op te nemen via ons contactformulier
 • Bij het gebruik van het afgeschermde deel voor partners, de gegevens voor de "partnerlogin",
 • Adresgegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van de afhandeling van een bestelling (uitlevering) in het kader van onze webwinkel
 • Betaalgegevens, voor de afwikkeling van de betaling van uw bestelling
 • Gegevens van sollicitanten, voor de uitvoering van onze elektronische sollicitatieprocedure
 • Gegevens, die u ons actief en bewust in het kader van het gebruik van onze diensten toestuurt,
 • Overige gegevens die u ons vrijwillig toestuurt, bijvoorbeeld door u ingevulde gegevensvelden die als "optioneel" gekenmerkt zijn

Daarnaast worden bij het gebruik van onze diensten indirect gegevens over u verzameld:

 • Technische verbindingsgegevens, bijvoorbeeld de opgeroepen pagina van onze website, uw IP-adres zonder de laatste drie cijfers, datum en tijdstip van het bezoek, gebruikt eindapparaat
 • Gegevens die in het kader van website-tracking en nieuwsbrief-tracking verzameld worden
 • Gegevens die wij in het kader van de afhandeling van een bestelling in de webwinkel door onze dienstverleners toegestuurd krijgen, bijvoorbeeld informatie over betalingsproblemen of afleveringsberichten

Minderjarigen:

Onze website richt zich niet op minderjarigen en wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen (met uitzondering van sollicitaties).

Voor zover personen jonger dan 16 jaar persoonsgegevens aan ons verzenden, is dat alleen toegestaan wanneer de wettelijk vertegenwoordiger zelf toestemming daartoe gegeven heeft of wanneer die ingestemd heeft met de toestemming van de minderjarige. Daartoe moeten ons conform art. 8 lid 2 AVG de contactgegevens van de wettelijk vertegenwoordiger meegedeeld worden, om ons van de toestemming door of van de instemming hiermee van de wettelijk vertegenwoordiger te overtuigen. Deze gegevens, alsmede de gegevens van de minderjarige worden dan overeenkomstig deze privacyverklaring verwerkt.

Voor zover wij vaststellen dat een minderjarige jonger dan 16 jaar persoonsgegevens aan ons gestuurd heeft, zonder dat de wettelijk vertegenwoordiger zelf toegestemd heeft of ingestemd heeft met de toestemming van de minderjarige, zullen wij de gegevens onmiddellijk wissen.

4. Wie toegang tot uw gegevens heeft en aan wie wij uw gegevens versturen

a) Toegang

De toegang tot uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens beperkt zich tot onze medewerkers en de door ons gecontracteerde dienstverleners, die vanwege hun taak met deze persoonsgegevens moeten werken.

Wanneer derden toegang tot uw gegevens krijgen, dan hebben wij hiervoor toestemming van u verkregen of bestaat daarvoor een rechtsgrond.

Wij zetten voor het leveren van diensten en voor de verwerking van uw gegevens ook dienstverleners in (onder andere voor de hosting, het verzenden van de nieuwsbrief, het leveren van bestelde goederen, de betalingsafhandeling, het versturen van brieven of e-mails alsmede de zorg voor en analyse van databanken, de beveiliging van onze webservers of voor tracking op de websites). Voor zover daarvoor speciale bepalingen gelden, hebben wij die hierna bij de betreffende dienst voor u nader toegelicht. De dienstverleners verwerken de gegevens uitsluitend op aangeven van ons en zij zijn verplicht de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming op te volgen. Alle verwerkers zijn zorgvuldig uitgekozen en krijgen slechts in die omvang en voor de benodigde duur toegang tot uw gegevens, die voor het leveren van de prestaties noodzakelijk zijn, of in de omvang waarmee u met de verwerking en het gebruik van gegevens ingestemd hebt.

b) Gegevensuitwisseling binnen de bedrijvengroep

Gegevensuitwisseling binnen de bedrijvengroep waartoe wij behoren, vindt uitsluitend binnen de EU/EER plaats en dient alleen interne, administratieve doeleinden. Onder bedrijvengroep verstaan wij hierbij met elkaar verbonden bedrijven als bedoeld in art. 4 nr. 19 AVG.

c) Verzending naar derde landen en rechtsgrond

De servers van sommige door ons ingezette dienstverleners bevinden zich in de VS en andere landen buiten de Europese Unie. Bedrijven in die landen zijn onderworpen aan een wet inzake gegevensbescherming die in het algemeen persoonsgegevens niet in dezelfde mate beschermt, zoals dat het geval is in de lidstaten van de Europese Unie. Voor zover uw gegevens in een land verwerkt worden dat niet zoals de Europese Unie over een erkend hoog niveau van gegevensbescherming beschikt, waarborgen wij middels contractuele bepalingen of andere erkende instrumenten dat uw persoonsgegevens passend beschermd worden. Wij wijzen u daar nog eens uitdrukkelijk op in het kader van de afzonderlijke diensten.

Voor zover verzending van persoonsgegevens naar derde landen plaatsvindt, gebeurt dat op grond van het Adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie aangaande het EU-VS-Privacy Shield conform art. 45 AVG of van het Europese modelcontract 2010 conform art. 46 lid 2 punt c) AVG juncto het Besluit van de Europese Commissie van 05-02-2010 (2010/87/EU) of conform art. 49 lid 1 punt a) AVG.

d) Verzending naar rechtshandhavings- en opsporingsautoriteiten

In uitzonderlijke gevallen versturen wij uw persoonsgegevens naar rechtshandhavings- en opsporingsautoriteiten. Dat gebeurt op grond van overeenkomstige wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld uit het strafprocesrecht, de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, de regelgeving ter voorkoming van het witwassen van geld of landelijke politiewetten.

5. Bewaartermijnen

Wij slaan persoonsgegevens op in het kader van wettelijke voorschriften of van uw toestemming.

Ter bepaling van de concrete bewaartermijn betrekken wij daarbij de volgende criteria:

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot de doeleinden waartoe ze verzameld werden, wegvallen (bijvoorbeeld bij het beëindigen van een contractrelatie, of vanwege een voltooide activiteit wanneer er geen langlopende verbintenis is, of in het geval van een intrekking van uw toestemming voor de concrete gegevensverwerking).

Een langere bewaartermijn wordt alleen gehanteerd, voor zover

 • een wettelijke bewaarplicht (bijvoorbeeld ingevolge de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen en het Wetboek van Koophandel) bestaat;
 • de gegevens nog voor de instelling of uitoefening van rechtsvorderingen of voor de verdediging tegen rechtsvorderingen nodig zijn, bijvoorbeeld op grond van technische en forensische eisen ter verdediging tegen aanvallen op onze webservers en de vervolging daarvan;
 • het wissen de belangen van betrokkenen die tot bescherming nopen, zou schaden;

of een andere uitzondering conform art. 17 lid 3 AVG van toepassing is.

6. Uw rechten

U hebt een reeks wettelijke rechten waarop wij u hieronder willen wijzen. Daarnaast staat uiteraard ook onze functionaris voor gegevensbescherming voor alle vragen met betrekking tot uw door ons over u verzamelde en verwerkte gegevens via de hieronder vermelde contactgegevens ter beschikking.

a) Recht van inzage en gegevensoverdraagbaarheid

U hebt te allen tijde een recht van inzage in de u betreffende, door ons verwerkte persoonsgegevens.

Voor zover de gegevensverwerking berust op uw toestemming of, conform art. 6 lid 1 b) AVG, op een overeenkomst, kunt u conform art. 20 lid 1 AVG ook eisen om de over u opgeslagen persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Op uw aangeven sturen wij de gegevens ook direct aan een door u bepaalde ontvanger door.

b) Recht op rectificatie, beperking en wissing

Voorts kunt u conform art. 16 tot 18 AVG een rectificatie, beperking (blokkering) of wissing van uw persoonsgegevens van ons eisen, wanneer de gegevens bij ons onjuist verwerkt zijn, er een grond voor een beperking van verdere gegevensverwerking bestaat of wanneer de gegevensverwerking om verschillende redenen onrechtmatig geworden is, of wanneer de opslag vanwege andere wettelijke gronden niet toegestaan is. Wij wijzen u erop dat uw recht op wissing door wettelijke bewaartermijnen beperkt kan worden.

c) Recht van bezwaar

Wanneer de gegevensverwerking uitsluitend berust op ons gerechtvaardigde belang conform art. 6 lid 1 f) AVG, dan kunt u tegen deze verwerking bezwaar maken conform art. 21 lid 1 AVG. Dan houden wij op met de verwerking van uw gegevens, tenzij wij gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aanvoeren, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Voorts hebt u conform art. 21 lid 2 AVG altijd het recht om met toekomstige werking bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing.

d) Recht om toestemming in te trekken

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens middels een toestemming hebt toegestaan, dan hebt u conform art. 7 lid 3 AVG een recht om die toestemming met toekomstige werking in te trekken.

e) Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Het staat u vrij bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen, wanneer u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming of op andere nationale en internationale wetten inzake gegevensbescherming.

De contactgegevens van de voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit zijn:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
D-91522 Ansbach
Telefoon: +49 (0) 981 53 1300
poststelle@lda.bayern.de

f) Contactgegevens

Ter uitoefening van uw rechten kunt u ons een vormvrije mededeling sturen met gebruikmaking van de onderstaande contactgegevens. Richt ook de mededeling over de intrekking van uw toestemming, onder vermelding van welke toestemmingsverklaring u wilt intrekken, aan de volgende contactgegevens:

Verwerkingsverantwoordelijke
Humbaur GmbH
Mercedesring 1
D-86368 Gersthofen
Tel: +49 821 24929-0
E-mail: datenschutz@humbaur.com

DSB
it.sec GmbH
Einsteinstr. 55
D-89077 Ulm
Datenschutz@it-sec.de

7. Gebruik van ons websites – profilering, cookies en webtracking

a) Grondbeginselen met betrekking tot cookies en opt-out-mogelijkheden

Wij zetten op sommige delen van onze website zogenaamde cookies in, bijvoorbeeld om voorkeuren van de bezoeker te herkennen en de website dientengevolge optimaal te kunnen vormgeven. Dit maakt de navigatie gemakkelijker en zorgt voor een hoge mate van gebruikersvriendelijkheid van een website. Cookies helpen ons ook bijzonder populaire onderdelen van ons internetaanbod vast te stellen. Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van een bezoeker opgeslagen worden. Zij maken het mogelijk om informatie gedurende een bepaalde tijd beschikbaar te houden en de computer van de bezoeker te identificeren. Voor een beter gebruikersondersteuning en een individueel aanbod van diensten maken wij gebruik van permanente cookies. Verder gebruiken wij zogenaamde sessiecookies die automatisch gewist worden wanneer u uw browser sluit. U kunt uw browser zodanig instellen dat deze u over het plaatsen van cookies informeert. Zo wordt het gebruik van cookies transparant voor u. De rechtsgronden zijn art. 6 lid 1 punt c) juncto art. 32 en art. 6 lid 1 punt f) AVG. Ons gerechtvaardigde belang bestaat uit de beveiliging van onze webserver, om ons bijvoorbeeld tegen aanvallen te verdedigen, en het waarborgen van de correcte werking van onze diensten.

Cookies die technisch niet noodzakelijk zijn zetten wij pas in na uw uitdrukkelijke toestemming die u natuurlijk te allen tijde kunt intrekken.

In het kader van onze cookie-informatie op onze website hebt u dienaangaande ingestemd met de volgende verklaring:

Deze website maakt gebruik van tracking-cookies of tracking-software om u onder andere de volledige functionaliteit van onze website en daarmee een betere online-ervaring te kunnen bieden. Meer informatie over de door ons gebruikte cookies en webtracking-methodes alsmede de door u hiervoor gegeven toestemmingen, vindt u in onze privacyverklaring op [link opnemen]. Technisch niet noodzakelijke cookies en onze tracking-software worden echter pas geactiveerd, nadat u ons uw toestemming gegeven hebt. [OK]

Wanneer u het gebruik van cookies volledig uitsluit, kunt u enkele functies van onze website – inclusief de op cookies gebaseerde opt-out-mogelijkheid ten aanzien van tracking – niet gebruiken. Sta eventueel de opt-out-cookies van die diensten toe waarbij u tracking wilt voorkomen.

Wees u ook ervan bewust dat het wissen van alle cookies ertoe leidt dat ook opt-out-cookies gewist worden. U dient die dan om die reden eventueel opnieuw te plaatsen. Verder zijn cookies browsergebonden, dat betekent dat ze in principe in elke door u gebruikte browser op elk door u gebruikt apparaat apart geplaatst moeten worden. De daartoe noodzakelijke links vindt u hierna bij de beschrijving van de betreffende diensten.

De volgende cookies worden door ons, voor zover u dat toestaat en niet een of meerdere opt-out-cookies geplaatst hebt, voor het nader beschreven doel ingezet:

Naam van het cookieToepassingBewaartermijnTechnisch noodzakelijkMogelijkheid tot intrekking van de toestemming (als het cookie technisch niet noodzakelijk is)
_gat_UA-6476217-2Wordt gebruikt om het aantal requests aan Google Analytics te beperken.1 minuutNeeZie hieronder
_gat_UA-6476217-4Wordt gebruikt om het aantal requests aan Google Analytics te beperken.1 minuutNeeZie hieronder
_gat_UA-6476217-28Wordt gebruikt om het aantal requests aan Google Analytics te beperken.1 minuutNeeZie hieronder
_gat_UA-6476217-30Wordt gebruikt om het aantal requests aan Google Analytics te beperken.1 minuutNeeZie hieronder
_gidGebruikersidentificatie door Google Analytics24 uurNeeZie hieronder
_gaGebruikersidentificatie door Google Analytics2 jaarNeeZie hieronder
_gatWordt gebruikt om het aantal requests aan Google Analytics te beperken.1 minuutNeeZie hieronder
__utmaIdentificatie van gebruikers en sessies door Google Analytics2 jaarNeeZie hieronder
__utmtWordt gebruikt om het aantal requests aan Google Analytics te beperken.10 minutenNeeZie hieronder
__utmbHerkennen nieuwe sessies/bezoeken in Google Analytics30 minutenNeeZie hieronder
__utmzSlaat de bron of route op die verklaart hoe de gebruiker de website bereikt heeft. (Google Analytics)6 maandenNeeZie hieronder
fe_typo_userCMS-specifiek sessiecookieVervalt bij het afsluiten van de browserJa 
PHPSESSIDCMS-specifiek sessiecookieVervalt bij het afsluiten van de browserJa 
frontendCMS-specifiek sessiecookie1 uurJa 
frontend_cidCMS-specifiek sessiecookie1 uurJa
geoipMarkering of landspecifieke informatie is bekeken1 maandJa 
cookieconsent_dismissedMarkering of met tracking en gebruik van cookies is ingestemd1 jaarJa 

b) Google Analytics

De websites gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter in de lidstaten van de Europese Unie of in andere Staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten op te stellen over de activiteiten op de website en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten aan de website-exploitant te verstrekken. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Een mogelijkheid om de webanalyse door Google Analytics te verhinderen, bestaat eruit een opt-out-cookie te plaatsen dat aan Google opdraagt uw gegevens niet ten behoeve van webanalyse op te slaan of te gebruiken. Houd er rekening mee dat bij deze oplossing de webanalyse alleen niet plaatsvindt zolang het opt-out-cookie in de browser opgeslagen is. Wanneer u het opt-out-cookie nu wil plaatsen, klik dan op https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=nl#disable.

U kunt het opslaan van cookies echter ook via een daartoe geëigende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval sommige functies van deze website mogelijk niet volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, indien u de via de volgende link beschikbare browser-plug-in downloadt en installeert. De actuele link is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Ontvanger van gegevens: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten

Privacy-shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

c) Google Tag Manager

Google Tag Manager is een product van Google, dat het voor ons mogelijk maakt om website-tags van toepassingen zoals Google Analytics via een interface te beheren. De Tag Manager is een domein zonder cookies en registreert geen persoonsgegevens.

d) Google AdWords

Onze website maakt gebruik van de dienst "Google AdWords" die marketeers in staat stelt om advertenties in de zoekresultaten van de zoekmachine van Google en ook in het Google Display Netwerk in te voegen. Dit gebeurt aan de hand van vooraf gedefinieerde trefwoorden op basis waarvan een advertentie pas in de zoekresultaten verschijnt, wanneer een voor het trefwoord relevante zoekopdracht gegeven wordt.

Google AdWords heeft daarbij tot doel reclame voor onze website te maken door het tonen van relevante reclame op de websites van derden, in de zoekresultaten van Google en door het aanbieden van relevante reclame van derden in het kader van onze website.

Door te klikken op een desbetreffende Google-advertentie die naar onze website verwijst, plaatst Google een cookie. Door het cookie kunnen zowel wij als Google nagaan of u via een AdWords-advertentie op onze website gekomen bent en omzet gegenereerd hebt.

De aldus verkregen gegevens worden door Google gebruikt om statistieken (bijvoorbeeld totale aantal via Google AdWords afgehandelde gebruikers, succes van onze AdWords-campagne) voor onze website op te stellen. Noch wij, noch andere klanten van Google-AdWords krijgen informatie van Google aan de hand waarvan u geïdentificeerd zou kunnen worden.

Door middel van het geplaatste cookie worden echter persoonsgegevens zoals de door u bezochte websites, opgeslagen. Google verstrekt deze gegevens in bepaalde gevallen aan derden.

U kunt te allen tijde de op uw interesses gebaseerde reclame door Google uitschakelen door te klikken op de volgende opt-out-link:

https://www.google.nl/settings/ads

Ontvanger van gegevens: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten

Privacy-shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

e) Socialmedia-knoppen

Onze website maakt gebruik van socialmedia-knoppen (YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Xing) om voor u de interactie met derden mogelijk te maken.

Deze socialmedia-knoppen zijn niet als plug-ins via een zogenaamd iFrame geïntegreerd, maar als links geplaatst. Door te klikken op de socialmedia-knoppen wordt u direct naar de website van de betreffende aanbieder doorverwezen. Voor het naleven van de bepalingen inzake gegevensbescherming en voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de aldaar beschikbare informatie over gegevensverwerking is dan de betreffende aanbieder als bedoeld in art. 4 nr. 17 AVG verantwoordelijk.

8. Aanvullende opmerkingen en bepalingen met betrekking tot afzonderlijke diensten

a) Nieuwsbrief

Wij sturen u op basis van uw uitdrukkelijke verzoek de nieuwsbrief aangaande de door u gekozen onderwerpen en informatie over ons bedrijf toe. Let erop dat verzending pas kan plaatsvinden, wanneer u uw wens tot ontvangst in het kader van onze double-opt-in-methode nogmaals uitdrukkelijk bevestigd hebt.

De in het kader van de aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend voor het verzenden en het personaliseren van de nieuwsbrief gebruikt (bijvoorbeeld om u met uw naam aan te spreken). De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die u ons voor het verzenden van de nieuwsbrief gegeven hebt, kunt u te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Ten behoeve van het intrekken van de toestemming bevat elke nieuwsbrief een overeenkomstige link; als alternatief kunt u direct contact met ons opnemen, zodat wij uw intrekking kunnen toepassen. Details over de aan ons gegeven toestemming hebben wij u in de double-opt-in-mail meegedeeld.

Gebruiksanalyse van de nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief bevat tracking-pixels. Een tracking-pixel is een afbeelding in HTML-e-mails met als doel bij het openen van de e-mail een registratie in een logbestand alsmede een registratie met betrekking tot de via de nieuwsbrief geactiveerde links en de daaropvolgende analyse mogelijk te maken. Dit stelt ons in staat om door middel van statistische analyses het succes van onze nieuwsbrief-campagnes te beoordelen en onze nieuwsbrief te optimaliseren en u bijvoorbeeld beter op uw interesses aansluitende onderwerpen en aanbiedingen te presenteren.

De op die manier verzamelde persoonsgegevens worden door onze hieronder genoemde dienstverleners verwerkt.

Wanneer u het daarmee niet eens bent, kunt u de nieuwsbrief te allen tijde via de afmeldlink in elke nieuwsbrief of via een e-mail naar newsletter(at)humbaur.com opzeggen.

Ontvanger van gegevens: Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon AVE NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

b) Contactformulier

Gegevens die u ons via het contactformulier toestuurt, worden ten behoeve van de communicatie en de gegevensuitwisseling verwerkt, dus om u antwoord op uw concrete vragen te geven. Deze gegevens worden zo lang bewaard als de verwerking voor deze doeleinden noodzakelijk is of worden bewaard tot eventuele hierop betrekking hebbende bewaartermijnen zijn verstreken. Hierbij bent u alleen verplicht om ons uw e-mailadres te sturen.

c) Prijzenspel

U hebt af en toe de mogelijkheid om op onze website aan prijzenspellen of soortgelijke acties deel te nemen. In het kader van deze acties kunnen ten behoeve van de afhandeling ook persoonsgegevens verzameld en opgeslagen worden. De omvang daarvan kunt u aan het betreffende deelnameformulier ontlenen. Gegevens die wij voor de realisatie van het prijzenspel niet dwingend nodig hebben, maar die het ons bijvoorbeeld mogelijk maken om u bij een prijs sneller te informeren, zijn uitdrukkelijk als optionele invulvelden gemarkeerd. De in het kader van dergelijke prijzenspelacties door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend voor de afhandeling van de actie gebruikt (in het geval van een prijzenspel bijvoorbeeld voor het bepalen van de winnaar, het informeren van de winnaar en het toezenden van de prijs). Na de beëindiging van de actie worden de gegevens van de deelnemers die niet gewonnen hebben meteen, of in het geval van de winnaar na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn, gewist.

d) Sollicitatieprocedure via e-mail

Wij bieden u de mogelijkheid om via e-mail bij ons te solliciteren. De gegevens van uw elektronische sollicitatie worden door de betreffende bevoegde personeelsafdeling in ontvangst genomen en alleen doorgestuurd naar de voor de betreffende functie bevoegde afdeling of aan de met de afhandeling belaste personen. Alle betrokkenen behandelen uw sollicitatiedocumentatie met de nodige zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk.

Na het sluiten van de sollicitatieprocedure zullen wij uw sollicitatiedocumentatie nog 3 maanden bewaren en daarna wissen of eventuele kopieën vernietigen, voor zover wij geen arbeidsovereenkomst met u gesloten hebben. Indien wij uw sollicitatiedocumentatie in onze kandidatenpool willen opnemen, zullen wij hierover contact met u opnemen. In de kennisgeving kunt u actief met de verdere bewaring van uw documentatie instemmen.

Let erop dat sollicitaties die u ons per e-mail stuurt, ongecodeerd aan ons worden doorgegeven. Wij bevelen daarom het gebruik van coderingssoftware aan.

e) Webwinkel

Wij bieden u een webwinkel op onze website aan waar u producten van ons bedrijf kunt aanschaffen. De aldaar van u verzamelde gegevens gebruiken wij voor de uitvoering van een overeenkomst, in het bijzonder om voor u de aankoop en levering van producten mogelijk te maken en om de betaling te voltrekken.

Mogelijk verwerken wij in dit verband uw gegevens ook voor de toetsing van de kredietwaardigheid, indien dat eveneens voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, art. 6 lid 1 punt b) AVG, of indien wij een gerechtvaardigd belang daarbij hebben, art. 6 lid 1 punt f) AVG. Wanneer het sluiten van een overeenkomst met u imminent is, bestaat ons gerechtvaardigde belang erin dat daaraan voor ons een kredietrisico verbonden is (zoals overeenkomsten op afbetaling, bestelling/levering op rekening) en het sluiten van de overeenkomst alleen nog van uw kredietwaardigheid afhankelijk is.

Afhankelijk van de gekozen verzendmethode verzenden wij de daarvoor noodzakelijke gegevens – voor zover die beschikbaar zijn en voor zover u uw toestemming hiervoor gegeven hebt, aangevuld met uw e-mailadres en telefoonnummer ten behoeve van het leveringsbericht van het pakket, het maken van een afspraak of de verzending van tracking-informatie over het pakket – naar de door u gekozen transporteur, enkel voor het uitvoeren van de verzending en de levering.

Wij versturen tevens de voor het uitvoeren van de betaling en eventueel voor het risicomanagement noodzakelijke gegevens naar de door u gekozen aanbieder van betaaldiensten. Hiervoor gelden de volgende aanvullende informatie en bepalingen:

aa) Betaalmethode PayPal

Wij bieden u in het kader van onze webwinkel de mogelijkheid tot betaling via de betaaldienstaanbieder PayPal. De afhandeling van de betaling gebeurt daarbij via uw PayPal of met gebruikmaking van PayPal via uw creditcard of bankrekening. PayPal biedt verder aankoopbescherming en diensten als trustee aan.

Bij de keuze voor de betaaldienstaanbieder PayPal in de webwinkel worden automatisch gegevens naar PayPal verzonden. U geeft uitdrukkelijk toestemming voor deze verzending van persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer(s), bestelgegevens, aflevergegevens), enkel voor het realiseren van de betaling en voor fraudepreventie, wanneer u voor de betaalwijze PayPal kiest.

De gegevensuitwisseling gebeurt daarbij niet alleen ten behoeve van het realiseren van de betaling, maar ook ten behoeve van de identificatie, de fraudepreventie en de verkleining van ons kredietrisico. Wat dit betreft worden eventueel ook gegevens ten aanzien van de financiële situatie alsmede het koop- en betaalgedrag uit het verleden uitgewisseld. In dit verband worden door PayPal ook gegevens met kredietinformatiebureaus uitgewisseld, voor zover hiervoor een gerechtvaardigd belang bestaat en dit niet in strijd is met de te beschermen belangen van de betrokkene.

Een overdracht van de gegevens aan gelieerde ondernemingen kan plaatsvinden: dat geldt ook voor dienstverleners verderop in de keten (verwerkers, gemeenschappelijke en derde verwerkingsverantwoordelijken, voor zover voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk).

U kunt te allen tijde met toekomstige werking voorgaande toestemming aan PayPal intrekken. Een intrekking heeft daarbij geen gevolgen voor de in het verleden uitgevoerde gegevensoverdrachten.

De geldende bepalingen inzake gegevensbescherming van PayPal kunnen op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full gevonden worden.

Ontvanger van gegevens: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg

bb) Betaalmethode directe overschrijving

Wij bieden u in het kader van onze webwinkel de mogelijkheid tot betaling via directe overschrijving van de betaaldienstaanbieder SOFORT GmbH.

Met de hiervoor genoemde betaalwijze is een realtime-betalingsbevestiging aan ons als verkoper mogelijk, zodat wij zonder vertraging aan de levering van uw bestelling kunnen beginnen.

Bij de keuze voor de betaalwijze "directe overschrijving" worden automatisch gegevens naar SOFORT GmbH verzonden. U geeft uitdrukkelijk toestemming voor deze verzending van persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer(s), bankrelatie, PIN, TAN, aankoopprijs), enkel voor het realiseren van de betaling en voor fraudepreventie, wanneer u voor de betaling door middel van directe overschrijving kiest.

De gegevensuitwisseling gebeurt daarbij niet alleen ten behoeve van het realiseren van de betaling, maar ook ten behoeve van de identificatie en de fraudepreventie. Wat dit betreft worden eventueel ook gegevens ten aanzien van de financiële situatie alsmede het koop- en betaalgedrag uit het verleden uitgewisseld. In dit verband worden door SOFORT GmbH ook gegevens met kredietinformatiebureaus uitgewisseld, voor zover hiervoor een gerechtvaardigd belang bestaat en dit niet in strijd is met de te beschermen belangen van de betrokkene.

Een overdracht van de gegevens aan gelieerde ondernemingen kan plaatsvinden: dat geldt ook voor dienstverleners verderop in de keten (verwerkers, gemeenschappelijke en derde verwerkingsverantwoordelijken, voor zover voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk).

U kunt te allen tijde met toekomstige werking voorgaande toestemming aan SOFORT GmbH intrekken. Een intrekking heeft daarbij geen gevolgen voor de in het verleden uitgevoerde gegevensoverdrachten.

De geldende bepalingen inzake gegevensbescherming van SOFORT GmbH kunnen op https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/ gevonden worden.

Ontvanger van gegevens: SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Duitsland.

f) Klantenaccount

Wij bieden u op onze website de mogelijkheid een persoonlijke klantenaccount voor onze webwinkel aan te maken. Voor het eerste gebruik dient u zich eenmalig te laten registreren. Hiervoor hebben wij van u de volgende gegevens nodig:

 • aanspreektitel (optioneel),
 • voornaam, achternaam,
 • e-mailadres,
 • wachtwoord.

Met het klantenaccount kunt u:

 • Sneller bestellen
 • Meerdere leveringsadressen opslaan
 • Bestellingen bekijken en volgen

Uw gegevens worden opgeslagen in het systeem van de webwinkel en in ons systeem voor de afhandeling van bestellingen. U kunt te allen tijde uw klantenaccount in de instellingen van het webwinkelsysteem verwijderen.

g) Partnerportaal

Voor onze handelspartners hebben wij een partnerportaal ingericht. De toegang wordt als bedrijfsaccount automatisch voor u ingericht zodra u of uw bedrijf een stabiele handelsrelatie met Humbaur GmbH aangaat en vervalt zodra de handelsbetrekking beëindigd wordt. In het partnerportaal kunnen onder andere dagelijks bijgewerkte gegevens over bestellingen en facturen ingezien, reserveonderdelen opgezocht, reclamemateriaal aangevraagd en aanvullende informatie over onze producten opgevraagd worden.

h) Gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing

Reclamedrukwerk

Binnen het wettelijk toegestane kader gebruiken wij eventueel ook uw naam en het ons bekende adres voor het toezenden van reclame voor onze eigen aanbiedingen. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 punt f) juncto overweging 47 AVG. Ons gerechtvaardigde belang is het bevorderen van de omzet of de navraag bij onze bestaande klanten. Natuurlijk kunt u te allen tijde met toekomstige werking de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden weigeren. Een mededeling in tekstvorm gericht aan de hierboven genoemde contactgegevens is voldoende. Vervolgens zullen wij uw gegevens van onze verzendlijst schrappen. De gegevens die uw bezwaar onderbouwen, zullen wij daarna nog 6 jaar bewaren conform art. 17 lid 3 punt e) AVG. Gedurende die tijd worden uw persoonsgegevens echter van verdere verwerking uitgesloten.

Telefonische reclame

Binnen het wettelijk toegestane kader gebruiken wij eventueel bij zakelijke klanten ook uw naam, de naam van uw bedrijf en uw opgegeven telefoonnummer, om over eigen aanbiedingen te informeren, uitgaande van uw veronderstelde belangstelling daarvoor. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 punt f) juncto overweging 47 AVG, art. 7 lid 2 nr. 2 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Duitse wet inzake oneerlijke concurrentie). Ons gerechtvaardigde belang is het bevorderen van de omzet of de navraag bij onze bestaande zakelijke klanten. Natuurlijk kunt u te allen tijde met toekomstige werking de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden weigeren. Een mededeling in tekstvorm gericht aan de hierboven genoemde contactgegevens is voldoende. Vervolgens zullen wij uw gegevens van onze verzendlijst schrappen. De gegevens die uw bezwaar onderbouwen, zullen wij daarna nog 6 jaar bewaren conform art. 17 lid 3 punt e) AVG. Gedurende die tijd worden uw persoonsgegevens echter van verdere verwerking uitgesloten.

i) Aanwezigheid van de onderneming op sociale netwerken ('fanpages')

Sociaal netwerk:

facebook.com   

Verantwoordelijke met wie de fanpage samen beheerd wordt ('platformbeheerder'):

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

In een overeenkomst conform Art. 26 Lid 1 AVG is tussen de gezamenlijk verantwoordelijken vastgelegd, wie aan welke verplichtingen van de AVG voldoet

De overeenkomst in de zin van Art. 26 Lid 1 AVG is te vinden onder de volgende link:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
De platformbeheerder stelt de belangrijkste inhoud van deze overeenkomst beschikbaar aan de betreffende personen.

Contactgegevens voor de gegevensbescherming:

De contactgegevens voor de gegevensbescherming kunnen in onze hier gekoppelde privacyverklaring gevonden worden, of de functionaris voor gegevensbescherming van de platformbeheerder kan via het volgende webformulier gecontacteerd worden:
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Categorieën betrokken personen:

Zowel in het sociale netwerk geregistreerde als niet-geregistreerde bezoekers van onze fanpage

Categorieën van persoonsgegevens:

Gegevens die wij van geregistreerde bezoekers van onze fanpage verwerken:
Gebruikersnaam, waaronder u zich geregistreerd hebt, vrijgegeven profielgegevens (bijv. naamsvermelding, beroep, adressen, contactgegevens en, indien nodig, ook bijzondere categorieën van persoonsgegevens zoals religie, gezondheidsgegevens etc.), gegevens die bij het delen van inhoud, bij uitwisseling van berichten en communicatie ontstaan, gegevens die in het kader van de uitvoering van een overeenkomst op aanvraag van de geregistreerde bezoekers nodig zijn; voor de rest verwerken wij uitsluitend gepseudonimiseerde gegevens zoals statistieken en inzichten met betrekking tot hoe met onze fanpage, de aldaar beschikbaar gestelde bijdragen, pagina's, video's en andere inhoud interactief omgegaan wordt (activiteiten op de pagina, paginabezoek, "vind-ik-leuk"-gegevens, bereik, algemene demografische, locatie- en interesse-gerelateerde informatie over leeftijd, geslacht, land, stad, taal), evaluaties over het succes en de achtergronden van onze advertenties, overige analyses en metingen over ….
De gepseudonimiseerde gegevens kunnen door ons zelf niet met het desbetreffende toewijzingskenmerk (bijv. naamsgegevens) samengevoegd worden. Daarom is het voor ons niet mogelijk om afzonderlijke bezoekers te identificeren, die zodoende anoniem voor ons blijven.

Gegevens die wij van niet-geregistreerde bezoekers van onze fanpage verwerken:
Gepseudonimiseerde gegevens zoals statistieken en inzichten, met betrekking tot hoe met onze fanpage, de aldaar beschikbaar gestelde bijdragen, pagina's, video's en andere inhoud interactief omgegaan wordt (activiteiten op de pagina, paginabezoek, "vind-ik-leuk"-gegevens, bereik, algemene demografische, locatie- en interesse-gerelateerde informatie over leeftijd, geslacht, land, stad, taal), evaluaties over het succes en de achtergronden van onze advertenties, overige analyses en metingen over het gebruik van onze fanpage.
De gepseudonimiseerde gegevens kunnen door ons zelf niet met het desbetreffende toewijzingskenmerk (bijv. naamsgegevens) samengevoegd worden. Daarom is het voor ons niet mogelijk om afzonderlijke bezoekers te identificeren, die zodoende anoniem voor ons blijven.

De gegevens die de platformbeheerder van geregistreerde en niet-geregistreerde bezoekers van onze fanpage verwerkt, kunnen via de volgende link worden ingezien:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Herkomst van de gegevens

Wij ontvangen de gegevens van de betreffende personen direct of van de platformbeheerder.

Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Wij verwerken de gegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Art. 6 Lid 1 punt a) AVG: Toestemming van de betreffende personen
 • Indien relevant Art. 6 Lid 1 punt b) AVG: Vervulling van een overeenkomst met de betrokken persoon of uitvoering van pre-contractuele maatregelen op aanvraag van de betrokken persoon
 • Art. 6 Lid 1 punt f) AVG gerechtvaardigd belang
 • Optimalisatie van onze fanpage
 • Bevorderen van de verkoop van onze producten en diensten of het stellen van vragen
 • Vereenvoudiging van de communicatie en de gegevensuitwisseling

Speciale categorieën persoonsgegevens verwerken wij, als we dat al doen, alleen op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Art. 9 Lid 2 punt a) AVG: Toestemming van de betrokken persoon
 • Art. 9 Lid 2, punt e) AVG: De betrokken persoon heeft de persoonsgegevens kennelijk publiek gemaakt

De rechtsgrondslagen waarop de platformbeheerder de gegevensverwerking baseert, kunnen via de volgende link worden ingezien:
https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases
Voor zover de betrokken personen door het verzamelen van hun gegevens gevolgd worden, hetzij door gebruik van cookies of vergelijkbare technieken of door het opslaan van het IP-adres, zal de platformbeheerder de toestemming van de betrokken personen vooraf inwinnen.
De platformbeheerder is met name verplicht om de betrokken personen te informeren, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond het voor de eerste keer oproepen van een fanpage ook bij niet-geregistreerde bezoekers gegevensopslag in de zogenoemde local storage genereert en of er ook persoonsgegevens van niet-geregistreerde bezoekers (bijv. IP-adres of andere tot personen te herleiden gegevens) voor het maken van profielen worden gebruikt.

Doelen van de gegevensverwerking

De gegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Zichtbaarheid en reclame
 • Communicatie en gegevensuitwisseling
 • Evenementenmanagement
 • Eventueel het aangaan en afhandelen van overeenkomsten

Bewaartermijn

De platformbeheerder is volgens de overeenkomst verantwoordelijk voor het bewaren en wissen van de gegevens in de zin van Art. 26 Lid 1 AVG. De informatie hierover kan via de volgende link worden ingezien:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Categorieën ontvangers

De door ons verwerkte gegevens zijn alleen toegankelijk voor onze medewerkers en de dienstverleners die onze fanpage beheren en die de gegevens voor de bovengenoemde doeleinden nodig hebben. Voor zover de betrokken personen hun gegevens openbaar op onze fanpage posten, zijn die voor andere geregistreerde en eventueel ook niet-geregistreerde bezoekers toegankelijk.

De ontvangercategorieën waaraan de platformbeheerder de gegevens openbaart of waaraan de geregistreerde bezoeker de openbaarmaking van diens gegevens mogelijk maakt alsmede informatie over de concern-interne gegevensuitwisseling vindt u onder de volgende link: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Gegevensoverdracht naar derde landen

Voor zover de betrokken personen hun gegevens openbaar op onze fanpage posten, zijn deze voor andere geregistreerde en eventueel ook niet-geregistreerde bezoekers wereldwijd toegankelijk.

In het kader van de werking van onze fanpage worden de gegevens bovendien door de platformbeheerder naar derde landen verstuurd.
Daaraan gerelateerde gegevensoverdracht naar derde landen is gewaarborgd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie conform Art. 45 AVG of door passende garanties conform Art. 46 AVG:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Facebook Inc. is Privacy Shield-gecertificeerd: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
Op basis van de afspraken van het EU-US Privacy Shield moet Facebook de betrokken personen daarom ook verschillende rechten geven, die zij dan direct ten opzichte van Facebook kunnen doen gelden.

Inherente logica en draagwijdte van een profilering of een geautomatiseerde individuele beslissing op grond van de verzamelde gegevens

Voor zover de betrokken personen door het verzamelen van hun gegevens gevolgd worden, hetzij door gebruik van cookies of vergelijkbare technieken dan wel door het opslaan van het IP-adres, is de platformbeheerder volgens de overeenkomst in de zin van Art. 26, Lid 1 AVG verplicht hierover te informeren. De platformbeheerder is met name verplicht om de betrokken personen de doeleinden en rechtsgronden te vertellen, wanneer na het oproepen van een subpagina van onze fanpage een sessiecookie en drie cookies met een levensduur van tussen vier maanden en twee jaar worden opgeslagen.
De informatie hierover kan via de volgende link worden ingezien:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies/cookies/

Rechten van de betrokken personen

De gezamenlijk verantwoordelijken moeten de betrokken personen verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van hun gegevens geven, die zij op basis van de overeenkomst in de zin van Art. 26 Lid 1 AVG direct ten opzichte van de platformbeheerder kunnen doen gelden:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Betrokken personen hebben, indien sprake is van bepaalde voorwaarden conform Art. 15 tot Art. 18 AVG recht op informatie, rectificatie of verwijdering van de hen betreffende persoonsgegevens of het recht op beperking van de gegevensverwerking door de verantwoordelijken. De betrokken personen hebben bovendien het recht om hun instemming met de verwerking van hun persoonsgegevens te allen tijde met toekomstige werking te herroepen (Art. 7 Lid 3 AVG). Zij kunnen bovendien de verdere verwerking van hun gegevens, die uitsluitend op het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke conform Art. 6 Lid 1 punt f) berust, weigeren (Art. 21 Lid 1 AVG), voor zover zich vanwege hun bijzondere persoonlijke situatie belangen voor de uitsluiting van de gegevensverwerking voordoen en voor de verwerkingsverantwoordelijke geen dwingende beschermde redenen voor de verdere gegevensverwerking meer bestaan. Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van de directe marketing worden verwerkt, hebben de betrokken personen op elk gewenst moment het recht om deze verwerking met toekomstige werking te weigeren (Art. 21 Lid 2 AVG). Indien de gegevensverwerking op de toestemming van de betrokken persoon conform Art. 6 Lid 1 punt a), Art. 9 Lid 1 punt a) AVG of conform Art. 6 Lid 1 punt b) AVG op een overeenkomst met de betrokken persoon berust, en met behulp van geautomatiseerde procedures plaatsvindt, kunnen de betrokken personen conform Art. 20 Lid 1 AVG eisen de hen aangaande opgeslagen persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen, of die naar een door de betrokken persoon bepaalde derde te laten sturen.
In principe hebben betrokken personen het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele beslissingen conform Art. 22 Lid 1 AVG. Indien een dergelijke geautomatiseerde individuele beslissing conform Art. 22 Lid 2 punt a) tot c) AVG toegestaan is, zullen betrokken personen de volgende rechten conform Art. 22 Lid 3 AVG krijgen: Recht om het eigen standpunt te verklaren, recht op bezwaar op de verkrijging van de inmenging [in het leven] van een persoon door de verwerkingsverantwoordelijke, recht om de geautomatiseerde individuele beslissing aan te kunnen vechten (recht op beroep).

Verder hebben betrokken personen het recht bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit, wanneer zij van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens niet voldoet aan de algemene verordening gegevensbescherming, Art. 77 AVG. De voor de platformbeheerder verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is:
Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ireland
Webadres: http://gdprandyou.ie/contact-us/